• Självskattning

  Systematiskt arbetsmiljöarbete
   • 4 § SAMVERKAN

    I vår verksamhet får arbetsgivare och skyddsombud möjlighet att regelmässigt medverka vid alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består av. De får även den information de behöver för att kunna medverka effektivt.

    -
    +
   • 5 § Arbetsmiljöpolicy

    I vår verksamhet finns en konkret arbetsmiljöpolicy. Den beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet så att vi uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö för både kvinnor och män på arbetsplatsen.

    -
    +
   • 5 § Rutiner

    I vår verksamhet finns fastställda rutiner som beskriver hur vi ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I våra rutiner finns beskrivet när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.

    -
    +
   • 6 § Uppgiftsfördelning

    I vår verksamhet fördelas uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet mellan en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. De har också de befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter.

    -
    +
   • 6 § Uppgiftsfördelning och kunskaper

    I vår verksamhet har de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillräckliga kunskaper för uppdraget. De har kunskaper om regler, förhållanden som innebär risker i arbetsmiljön och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

    -
    +
   • 7 § Arbetstagarnas kunskaper

    I vår verksamhet har både kvinnliga och manliga arbetstagare kunskaper om arbetsmiljö och vilka riskerna i arbetet är. Kunskaperna, som bland annat innefattar rutiner och instruktioner för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska kunna förebyggas, hålls aktuella och kompletteras vid förändringar i verksamheten.

    -
    +
   • 7 § Arbetstagarnas kunskaper - introduktion och kännedom

    I vår verksamhet får nyanställda, eller de som har varit borta från arbetet länge, en introduktion som ger dem en uppfattning om hur verksamheten i stort fungerar. Det inkluderar även kännedom om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt vilka risker som finns i verksamheten och hur man skyddar sig mot dem.

    -
    +
   • 7 § Arbetstagarnas kunskaper - instruktioner

    I vår verksamhet finns lättillgängliga, skriftliga instruktioner för arbete som är förenat med allvarliga risker så att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

    -
    +
   • 8 § Undersökning och riskbedömning

    I vår verksamhet undersöks och bedöms arbetsförhållandena regelbundet med avseende på risker i arbetsmiljön som kan leda till att någon arbetstagare kan drabbas av ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen dokumenteras skriftligt. När det är relevant har vi delat upp bedömningen för att kunna synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar för kvinnliga och manliga arbetstagare.

    -
    +
   • 9 § Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud

    I vår verksamhet utreds orsakerna om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar, så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas.

    -
    +
   • 10 § Åtgärder och handlingsplan

    I vår verksamhet förs de åtgärder som inte behöver genomföras omedelbart för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet in i en skriftlig handlingsplan. I planen anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

    -
    +
   • 10 § Uppföljning av åtgärder

    I vår verksamhet kontrolleras de förebyggande åtgärder som genomförts för att se om de gett förväntat resultat.

    -
    +
   • 11 § Uppföljning av SAM-arbetet

    I vår verksamhet görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka om det bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt förbättra det som inte fungerat bra.

    -
    +
   • 12 § Extern sakkunning hjälp

    I vår verksamhet avser vi att anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för det systematiska arbetsmiljöarbetet när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till.

    -
    +